A young employee working on a pile of paper works

Rozwiązanie umowy zlecenie

Najbardziej atrakcyjną formą zatrudnienia (dodajmy, że dla pracodawcy 😀 ) jest umowa zlecenie, tzw. umowa śmieciowa. Większość studentów świadczy pracę właśnie w oparciu o taką umowę cywilnoprawną. Dzięki niej, zleceniodawca zyskuje obniżenie kosztów wynikających z zatrudnienia, np. płatnego urlopu),  zwiększenie elastyczności zatrudnienia (brak okresu wypowiedzenia) oraz o zgrozo (!) niejednokrotnie brak zapłaty za wydłużony czas pracy oraz nadgodziny… .

Kwestie dotyczące umowy zlecenia zostały uregulowane w Kodeksie Cywilnym, w art.  734-751, a nie  w Kodeksie Pracy, co jednoznacznie wskazuje, że nie jest umową o pracę i w konsekwencji, osobie zatrudnionej na jej podstawie nie przysługują uprawnienia pracownicze, jak np. urlop wypoczynkowy (chyba że taki zapis został zawarty w treści umowy(!)). Tutaj warto jednak ocenić realne szanse studenta na kształtowanie treści umowy zlecenia. Prawda jest taka, że większość zleceniodawców takie umowy traktuje jak jak „umowy adhezyjne” – czyli akceptujemy warunki bądź odstępujemy od  zawarcia umowy.

A young man wearing business suit sitting on a chair and showing his money

A young man wearing business suit sitting on a chair and showing his money

A jak można rozwiązać umowę zlecenie?

To zależy od treści umowy. Co do zasady, umowa zlecenie może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron. Zgodnie z art. 746 § 1 Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. Jeżeli  zlecenie  było wykonywane odpłatnie zobowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu (czyli np. nienależyte wykonywanie zobowiązania bądź zmiana miejsca zamieszkania zleceniodawcy), powinien także naprawić szkodę. Analogicznie, zleceniobiorca wypowiadając zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jeżeli zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę (art. 746. § 2 ).  Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. Dodajmy, że umowę zlecenie świadczoną nieodpłatnie obie strony mogą wypowiedzieć  w każdym czasie, niezależnie od powodu. Strony mogą w treści umowy zawrzeć obowiązujący je termin wypowiedzenia.

Chcąc obliczyć termin wypowiedzenia umowy zlecenia sięgamy ponownie do Kodeksu Cywilnego (art. 110 – 116). Wynika z niego, że termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, np. okres wypowiedzenia wynosi 7 dni, a wypowiedzenia dokonano 8 grudnia, to pierwszym dniem terminu będzie 9 grudnia, a ostatnim, siódmym dniem terminu – 15 grudnia do północy. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło np. siedmiodniowy termin na złożenie zażalenia na postanowienie sądu należy liczyć od dnia doręczenia postanowienia, pierwszym dniem terminu jest dzień następujący po dniu jego otrzymania. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było, to w ostatnim dniu tego miesiąca. Czyli umowę zawarto 30 dnia miesiąca X, miesięczny termin upływa w miesiącu Y, który ma 28 dni – ostatnim dniem terminu będzie 28Y.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *